دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

دو زن

دو زن

دو زن که یکی از آن‌ها با لباس مردانه است.

نمای تفصیلی

 • تاریخ بدون تاریخ
 • یادداشت ها

  توصیف کاتالوگ مؤسسه تاریخ: «چهره یک زن روسپی»؛ توصیف کارت وزارت فرهنگ و هنر: « دو زن روسپی - پوشاک و آرایش آن‌ها»

 • مجموعه ها مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
 • متعلق به مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران (م-۲۷۵-۱۳۱۲۷۴)
 • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در این مجموعه است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
 • تاریخ آپلود ۲۳ مهر ۱۳۹۲ ش
 • آخرین ویرایش ۱۹ آذر ۱۳۹۲ ش
 • شماره سند 1261A93
 •