دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عزاداری زنان در تکیه دولت

عزاداری زنان در تکیه دولت

نمای تفصیلی

 • تاریخ بدون تاریخ
 • یادداشت ها

  توصیف کاتالوگ مؤسسه تاریخ: «مراسم عزاداری زنان در تکیه دولت»

 • مجموعه ها مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
 • متعلق به مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران (۱-۳۷۸۷ ع)
 • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در این مجموعه است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
 • تاریخ آپلود ۱۷ مهر ۱۳۹۲ ش
 • آخرین ویرایش ۱۶ آبان ۱۳۹۲ ش
 • شماره سند 1261A88
 •