دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فخرالدوله

فخرالدوله

اشرف‌الملوك (فخرالدوله) دختر سرورالسلطنه و مظفرالدين شاه

نمای تفصیلی

 • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  توصیف کاتالوگ مؤسسه تاریخ: «عکس فخرالدوله»

 • مجموعه ها مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
 • متعلق به مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران (۱-۴۱۶۹ ع)
 • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در این مجموعه است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
 • تاریخ آپلود ۱۷ مهر ۱۳۹۲ ش
 • آخرین ویرایش ۷ آبان ۱۳۹۲ ش
 • شماره سند 1261A78
 •