دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تاج الدوله و خواهران

تاج الدوله و خواهران

از راست: مهر ارفع جهانبانی، خجسته خانم جهانبانی (تاج الدوله)، و بلقیس خانم جهانبانی.

نمای تفصیلی

 • تاریخ اواخر قرن ۱۳ ق
 • یادداشت ها

  توصیف نشریه الکترونیکی زنان (مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)، شماره ۲۳، زن در تصوير: « تاج‌ الدوله در کنار دو زن از اهالی اندرون شاهی»؛ نوشته روی عکس: «عصمت الدوله دختر ناصرالدین شاه زن دوست محمد خان معیرالممالک»

 • مجموعه ها مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
 • متعلق به مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران (۳-۵۲۱۹ ع)
 • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در این مجموعه است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
 • تاریخ آپلود ۱۶ مهر ۱۳۹۲ ش
 • آخرین ویرایش ۱۹ فروردين ۱۳۹۴ ش
 • شماره سند 1261A46
 •