دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تاج السلطنه

تاج السلطنه

دختر مریم توران السلطنه و ناصرالدین شاه

نمای تفصیلی

 • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  توصیف کاتالوگ مؤسسه تاریخ: «تاج السلطنه دختر ناصرالدین شاه قاجار»؛ توصیف کارت وزارت فرهنگ و هنر: «تاج السلطنه دختر ناصرالدین شاه»

 • مجموعه ها مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
 • متعلق به مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران (م-۲۷۵-۰-۶۱۲۷۲-۰)
 • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در این مجموعه است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
 • تاریخ آپلود ۱۶ مهر ۱۳۹۲ ش
 • آخرین ویرایش ۷ آبان ۱۳۹۲ ش
 • شماره سند 1261A37
 •