دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مکاتبات اداری مربوط به تاج الدوله

مکاتبات اداری مربوط به تاج الدوله

مکاتبات اداری تاج الدوله، همسر ناصرالدین شاه، در مورد مواجب ماهانه‌اش: ۱- نامه‌ای بر سربرگ ریاست وزراء خطاب به وزارت مالیه مبنی بر اینکه با وجود تصویب دولت برای پرداخت کامل حقوق دیوانی تاج الدوله، این مواجب تا به حال به دست وی نرسیده و این اسباب شکایت تاج الدوله شده است. نویسنده دستور داده که مواجب عقب مانده او را پرداخت کنند؛ ۲- نامه‌ای بر سربرگ ریاست وزراء مبنی بر اینکه با تصویب هیأت دولت در جلسه ۱۰شعبان ۱۳۳۱ ق، قرار شده که حقوق دیوانی تاج الدوله به صورت ماهانه از تاریخ ۱ حمل (فروردین) ۱۳۳۱ ق پرداخت شود؛ ۳- نامه تاج الدوله خطاب به هیأت وزراء درباره اینکه مواجب وی طبق حکم عمومی کم شده و او هنوز ماهی پنجاه تومان مواجبش را دریافت نکرده است. وی از هیأت دولت خواسته است تا در موضوع کم شدن مواجب وی تجدید نظر کنند و سهم وی را تمام و کمال پرداخت کنند. همراه با پاکت نامه‌ای خطاب به دولت که در حاشیه آن خطاب به نصرالملک نوشته شده که حکم سابق وزراء از طرف ریاست وزراء تأیید شده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ حدود ۱۳۳۱ ق
  • مجموعه ها مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
  • متعلق به مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران ( ۰-۳۵۲-۱۲۹۳-۱۲م ۰-۳۵۳-۱۲۹۳-۱۲م ۰-۳۵۴-۱۲۹۳-۱۲م ۱-۳۵۴-۱۲۹۳-۱۲م)
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در این مجموعه است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
  • تاریخ آپلود ۱۸ مهر ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۱۶ آبان ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1261A28
  •