دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عریضه و نامه‌های مربوط به زهرا سلطان

عریضه و نامه‌های مربوط به زهرا سلطان

نمای تفصیلی

  • تاریخ حدود ۱۳۳۴ یا ۱۳۳۵ ق
  • مجموعه ها مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
  • متعلق به مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران (۰-۱۸۹-۲۴۹-۱۴م،۰-۳۲-۱۷۸۸-۱۱م، ۱-۳۱-۱۷۸۸-۱۱م، ۰-۳۱-۱۷۸۸-۱۱م، ۰-۳۰-۱۷۸۸-۱۱م)
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در این مجموعه است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
  • تاریخ آپلود ۱۶ مهر ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۱۶ آبان ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1261A27
  •