دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عریضه بستگان امیر نصرت، ۱۳۰۱ ش

عریضه بستگان امیر نصرت، ۱۳۰۱ ش

سواد عریضه بستگان امیر نصرت و درخواست آزادی غلامحسین خان و شکرالله خان که در توقیف وزیر جنگ هستند؛ میرزا ابراهیم خان، نماینده قزوین، این عریضه را به مجلس ارائه کرده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۰۱ ش
  • مجموعه ها مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
  • متعلق به مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران (3105211M)
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در این مجموعه است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
  • تاریخ آپلود ۴ آذر ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۹ آذر ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 1261A230
  •