دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

درباره شکایت شیخ مهدی از ملا اسمعیل، ۱۳۲۸ ق

درباره شکایت شیخ مهدی از ملا اسمعیل، ۱۳۲۸ ق

سه سند شامل مکاتبات ارفع السلطان با حکومت خراسان درباره شکایت شیخ مهدی سبزواری از ملا اسمعیل رباطی و تقاضای ارفع السلطان برای حفظ امنیت و استرداد اموال غارت شده

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۵ جمادی‌الثانی ۱۳۲۸ ق تا ۴ رجب ۱۳۲۸ ق
  • مجموعه ها مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
  • متعلق به مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران (26151P-26153P)
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در این مجموعه است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
  • تاریخ آپلود ۴ آذر ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۹ آذر ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 1261A221
  •