دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

گروهی مطرب

گروهی مطرب

چند زن مطرب در لباس‌های زنانه و مردانه همراه با سازهایشان

نمای تفصیلی

 • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  توصیف کاتالوگ مؤسسه تاریخ: «یک گروه از نوازندگان و هنرمندان زن در دوره قاجاریه»؛ توصیف کارت وزارت فرهنگ و هنر: «دسته مشاطه قاجار»؛ نسخه دیگری از این عکس به شماره فقره 1261A215 در این مجموعه موجود است.

 • مجموعه ها مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
 • متعلق به مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران (م-۲۷۵-۰-۶۱۳۴۲-۰)
 • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در این مجموعه است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
 • تاریخ آپلود ۲۳ مهر ۱۳۹۲ ش
 • آخرین ویرایش ۷ آبان ۱۳۹۲ ش
 • شماره سند 1261A216
 •