دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صورت مخارج سفر

صورت مخارج سفر

صورت مخارج سفر عتبات، مکه، و مدینه که شامل مبلغ هزار و هفتصد و هشتاد و پنج تومان و سه هزار و هشتصد دینار است که برای گرفتن امپریال (پول روسیه) به دست حاجیه خانم به حاجی رضا داده شد و ۳۲۵ تومان قیمت لیره که از والده گرفته شده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • مجموعه ها مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
  • متعلق به مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران (۰-۳۳۰۹۸-۰-۰ق)
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در این مجموعه است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
  • تاریخ آپلود ۱۶ مهر ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۱۶ آبان ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1261A21
  •