دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

دو زن در حال ساییدن گندم

دو زن در حال ساییدن گندم

تصویری از یک طراحی با امضایی به زبان انگلیسی: «اچ. دنگر»

نمای تفصیلی

 • تاریخ بدون تاریخ
 • یادداشت ها

  توصیف کارت وزارت فرهنگ و هنر: «تابلو نقاشی اتابکی- سائیدن گندم- دوران قاجار»

 • مجموعه ها مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
 • متعلق به مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران (۰۰-۶۱۲۷۴-۲۷۵م)
 • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در این مجموعه است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
 • تاریخ آپلود ۲۳ مهر ۱۳۹۲ ش
 • آخرین ویرایش ۷ آبان ۱۳۹۲ ش
 • شماره سند 1261A207
 •