دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

زنان گیلانی در شالیزار

زنان گیلانی در شالیزار

نمای تفصیلی

 • تاریخ بدون تاریخ
 • یادداشت ها

  توصیف کارت وزارت فرهنگ و هنر: «برنج کاری در گیلان قبل از دوران پهلوی»

 • مجموعه ها مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
 • متعلق به مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران (۲۷۵-۶۱۲۴۹ م)
 • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در این مجموعه است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
 • تاریخ آپلود ۳۰ مهر ۱۳۹۲ ش
 • آخرین ویرایش ۱۴ آبان ۱۳۹۲ ش
 • شماره سند 1261A184
 •