دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خانم وارتیتر

خانم وارتیتر

بازیگر ارمنی تئاتر ؛ نوشته روی عکس: «خانم وارتیتر طیاطرچی ارمنی»

نمای تفصیلی

 • تاریخ بدون تاریخ
 • یادداشت ها

  توصیف کاتالوگ مؤسسه تاریخ: «خانم وارتیتر بازیگر ارمنی تئاتر»؛ توصیف کارت وزارت فرهنگ و هنر: «خانم وارتیتر طیاطرچی ارمنی»

 • مجموعه ها مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
 • متعلق به مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران (م-۲۷۵-۰-۱۳۱۲۷۸-۰)
 • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در این مجموعه است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
 • تاریخ آپلود ۳۰ مهر ۱۳۹۲ ش
 • آخرین ویرایش ۷ آبان ۱۳۹۲ ش
 • شماره سند 1261A180
 •