دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

 چند زن در حال پخت نان

چند زن در حال پخت نان

نمای تفصیلی

 • تاریخ بدون تاریخ
 • یادداشت ها

  توصیف کاتالوگ مؤسسه تاریخ: «چند زن در حال پخت نان»؛ توصیف کارت وزارت فرهنگ و هنر: «چند زن در حال پختن نان»

 • مجموعه ها مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
 • متعلق به مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران (م-۲۷۵-۰-۶۱۳۱۳-۰)
 • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در این مجموعه است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
 • تاریخ آپلود ۳۰ مهر ۱۳۹۲ ش
 • آخرین ویرایش ۱۴ آبان ۱۳۹۲ ش
 • شماره سند 1261A171
 •