دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اختر

اختر

در حال نواختن ویولن

نمای تفصیلی

 • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  توصیف کاتالوگ مؤسسه تاریخ: «اختر گلابی نوازنده ویلون در اواسط قاجاریه»؛ توصیف کارت وزارت فرهنگ و هنر: «یک زن ویلن زن بنام اختر گلابی»

 • مجموعه ها مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
 • متعلق به مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران (م-۲۷۵-۱۳۱۲۷۵)
 • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در این مجموعه است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
 • تاریخ آپلود ۳۰ مهر ۱۳۹۲ ش
 • آخرین ویرایش ۷ آبان ۱۳۹۲ ش
 • شماره سند 1261A167
 •