دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

زنی با لباس مردانه

زنی با لباس مردانه

نوشته روی عکس: «خانم»

نمای تفصیلی

 • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  توصیف کاتالوگ مؤسسه تاریخ: «زن جوان ملبس به لباس مردانه در اواخر دوره قاجاریه»؛ توصیف کارت وزارت فرهنگ و هنر: «زنی با لباس مردانه در دوره قاجاریه»

 • مجموعه ها مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
 • متعلق به مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران (م-۲۷۵-۱۳۱۲۴۹)
 • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در این مجموعه است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
 • تاریخ آپلود ۳۰ مهر ۱۳۹۲ ش
 • آخرین ویرایش ۷ آبان ۱۳۹۲ ش
 • شماره سند 1261A155
 •