دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

زنان و مردان در کنار چرخ و فلک

زنان و مردان در کنار چرخ و فلک

نمای تفصیلی

 • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  توصیف کاتالوگ مؤسسه تاریخ: «زنان با چادر و روبند و جمعی از مردان در کنار چرخ و فلک در دوره قاجاریه»؛ توصیف کارت وزارت فرهنگ و هنر: «تفریح مردم، زنها با چادر و روبند و چاقچور و چرخ و فلک، ۷۰ سال قبل (۱۳۲۴ قمری)»

 • مجموعه ها مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
 • متعلق به مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران (م-۲۷۵-۶۱۷۲۵)
 • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در این مجموعه است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
 • تاریخ آپلود ۳۰ مهر ۱۳۹۲ ش
 • آخرین ویرایش ۲۶ تير ۱۳۹۴ ش
 • شماره سند 1261A141
 •