دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

زنان گیلانی

زنان گیلانی

نمای تفصیلی

 • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  توصیف کاتالوگ مؤسسه تاریخ: «پوشاک زنان روستایی گیلان در اواخر دوره قاجاریه»؛ توصیف کارت وزارت فرهنگ و هنر: «پوشاک زنان گیلانی»

 • مجموعه ها مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
 • متعلق به مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران (م-۲۷۵-۶۱۲۶۹)
 • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در این مجموعه است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
 • تاریخ آپلود ۲۵ مهر ۱۳۹۲ ش
 • آخرین ویرایش ۷ آبان ۱۳۹۲ ش
 • شماره سند 1261A123
 •