دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

زن رقاصه و نوازنده تار

زن رقاصه و نوازنده تار

زن نوازنده و رقاصه شیرازی

نمای تفصیلی

 • تاریخ بدون تاریخ
 • یادداشت ها

  توصیف کاتالوگ مؤسسه تاریخ: «زن نوازنده و رقاصه شیرازی»؛ توصیف کارت وزارت فرهنگ و هنر: «تار زن شیرازی، رقاصه و نوازنده در دوره قاجاریه»

 • مجموعه ها مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
 • متعلق به مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران (م-۲۷۵-۱۳۱۲۵۶)
 • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در این مجموعه است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
 • تاریخ آپلود ۲۳ مهر ۱۳۹۲ ش
 • آخرین ویرایش ۷ آبان ۱۳۹۲ ش
 • شماره سند 1261A106
 •