دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

نمای تفصیلی

 • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  تصویر از کپی است؛ توصیف کاتالوگ کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران: «زنانِ در حال کار در دوره قاجاریه»

 • مجموعه ها کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
 • متعلق به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
 • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در این مجموعه است می باید از کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن کتابخانه است.
 • تاریخ آپلود ۱۲ اسفند ۱۴۰۰ ش
 • آخرین ویرایش ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ ش
 • شماره سند 1255A25
 •