دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صورت حساب لباس‌های معصومه خانم و ثریا خانم

صورت حساب لباس‌های معصومه خانم و ثریا خانم

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • مجموعه ها کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
  • متعلق به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در این مجموعه است می باید از کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن کتابخانه است.
  • تاریخ آپلود ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ تير ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 1255A11
  •