دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه  خاور سلطان و میرزا حسین خان [فخیم الملک]

نکاح نامه خاور سلطان و میرزا حسین خان [فخیم الملک]

نکاح نامه خاور سلطان، فرزند مشهدی عباس، و میرزا محمد حسین خان فخیم الملک کسروی، فرزند میرزا ابوطالب عادل اصفهانی الکسروی، با مهریه یک صد تومان، ۱۲۸۶ ق

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۴ رمضان ۱۲۸۶ ق
  • ابعاد ۶۴ × ۱۱۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها کسروی
  • متعلق به مجموعه خصوصی رضا کسروی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۱۶ مهر ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1254A9
  •