دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نصرت کسروی و منصوره کسروی

نصرت کسروی و منصوره کسروی

از راست به چپ: نصرت کسروی دﺧﺘﺮ ﻣﻴﺮزا ﻣﻮسی ﺧﺎن ﻛﺴﺮوی فرزند میرزا معصوم خان مستوفی (فرزند ﻣﻴﺮزا اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﻋﺎدل اﺻﻔﻬﺎنی) و ﻣﻨﺼﻮره ﻛﺴﺮوی (ﻣﺎدرﺑﺰرگ ﭘﺪری رﺿﺎ ﻛﺴﺮوی) دﺧﺘﺮ ﻣﻴﺮزا ﻫﺎﺷﻢ ﺧﺎن مستوفی (ﻫﺎﺷﻢ ﻛﺴﺮوی) فرزند ﻣﻴﺮزا اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﻋﺎدل اصفهانی

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۰۲ ش
  • ابعاد ۶.۵ × ۵.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها کسروی
  • متعلق به مجموعه خصوصی آبان کسروی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۹ مهر ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1254A4
  •