دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه خدیجه سلطان بیگم و میرزا ابوطالب

نکاح نامه خدیجه سلطان بیگم و میرزا ابوطالب

نکاح نامه خدیجه سلطان بیگم، دختر میرزا علیقلی اصفهانی، و میرزا ابوطالب، فرزند میرزا محمدهاشم برزی، با مهریه به مبلغ یک صد و پنجاه تومان که در مصالحه صورت گرفته میان طرفین این مبلغ به صورت چهار دانگ از شش دانگ ملک موروثی زوج در قریه برز به زوجه تعلق گرفته است، ۱۲۵۳ ق.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۴ رجب ۱۲۵۳ ق
  • ابعاد ۴۶.۵ × ۷۹ سانتیمتر
  • مجموعه ها کسروی
  • متعلق به مجموعه خصوصی مهرداد کسروی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۱۶ مهر ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1254A10
  •