دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سواد نامه محمد حسن میرزا، ۱۳۳۱ ق

سواد نامه محمد حسن میرزا، ۱۳۳۱ ق

شامل مجلس عقد پسرش، سلطان حسین میرزا؛ اجازه مرخصی برای حاضر شدن در مجلس عقد؛ و صحبت از فرستادن حواله مخارج عقد و عروسی

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۵ شعبان ۱۳۳۱ ق
  • مجموعه ها منصوره اتحادیه
  • متعلق به مجموعه منصوره اتحادیه
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۹ آذر ۱۴۰۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ش
  • شماره سند 1021B17
  •