دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

دو نامه به عبدالحسین میرزا فرمانفرما

دو نامه به عبدالحسین میرزا فرمانفرما

متن اول: نامه معتمدالسلطان محمدتقی خان سرهنگ در خصوص شکایت زیبا، همسر کرمعلی هرسینی، از او و در جواب به دستور رسیدگی به این موضوع از جانب عبدالحسین میرزا فرمانفرما؛ متن دوم: شکایت نامه چندین نفر از اهالی لک به فرمانفرما در خصوص تأیید صحت صحبت‌های معتمدالسلطان محمدتقی خان سرهنگ در مورد تعدی کرمعلی و به ستوه آمدن اهالی لک از دست کارهایش؛ در این دو متن از تجاوز به زنی توسط چندین نفر از اهالی لرستان اشاره شده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد نامه اول: ۲۴ × ۱۸.۵ سانتیمتر؛ نامه دوم: ۲۴ × ۱۸.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها مجلس شورای اسلامی -- مرکز اسناد -- اسناد فرمانفرما
  • متعلق به کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (تهران، ایران) است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد.
  • تاریخ آپلود ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 1018C44
  •