دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بهمن والی

مجموعه شامل یک عکس از اشرف والیه که آن را بهمن والی در اختیار «دنیای زنان در عصر قاجار» قرار داده است.

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • توضیح در باره اخذ اسناد

    این مجموعه را بهمن والی در سال ۱۳۹۱ در اختیار آرشیو «دنیای زنان در عصر قاجار» قرار داده است.

  • تاریخ ۱۳۱۹ ق
  • آخرین ویرایش ۷ بهمن ۱۳۹۲ ش
  • شماره اخذ 1387
  •