دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

راستکار- دریابندری

مجموعه ای از نامه، عکس، اسناد ملکی، اوراق خانوادگی، تعدادی عقدنامه، یک پشه نامه، و یک کتاب دعا. بخشی از عکسها از دربار ناصری به اسعد السلطنه رسیده است.

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخ ۱۳۰۵-۱۳۴۵ق
  • آخرین ویرایش ۶ فروردين ۱۳۹۲ ش
  • شماره اخذ 1250
  •