Women's Worlds in Qajar Iran

Women's Worlds in Qajar Iran

Banu-yi Ashraf and her family

Banu-yi Ashraf and her family

From left to right: Muhammad Ashrafi (son of Banu-yi Ashraf), Fatimah Khanum (mother of Musa Khan Ashraf al-Mulk), Musa Ashrafi (son of Banu-yi Ashraf), Banu-yi Ashraf, Zibandah Khanum Shahzadah Banu (mother of Banu-yi Ashraf), Maryam Ashrafi (daughter of Banu-yi Ashraf), Ahmad Ashrafi (son of Banu-yi Ashraf)